Na kolik vás přijde architekt/projektant

Každý, kdo se rozhodne pořídit si vlastní dům a nekoupí hotovou nemovitost, jejíž podobu určovaly představy developera, bude stát před otázkou, zda sáhnout po hotovém projektu, nebo najmout architekta a zařídit si bydlení po svém.

Typové projekty jsou sice levné, ale vůbec neodrážejí smysl individuální výstavby – totiž že každý dům by měl být originálem, protože jedině tak bude vycházet z individuálních potřeb svých obyvatel. A pokud chcete mít dům, který bude vycházet z vašeho životního stylu a vezme v úvahu vaše očekávání a běžný denní rytmus, budete se muset obrátit na architekta, který vaše představy zhmotní ve svém projektu. Bude vás to pochopitelně něco stát.

Role architekta

Role architekta zdaleka nespočívá v tom, aby nakreslil své představy o bydlení klienta a vyhrál prestižní ocenění. Jeho úkolem je zachytit v projektu maximum životních potřeb budoucích obyvatel domu, jejich životní styl a provozní očekávání. Za to si nárokuje honorář. Ten sice může být smluvní, a pokud máte architekta v rodině nebo mu poskytnete protislužbu, možná se vám podaří domluvit s ním nějakou sympatickou cenu, ale jinak počítejte s částkou, která se může podle rozsahu prací u běžného rodinného domu pohybovat v řádech statisíců.

Z čeho se vychází

Základní výše honoráře se sice bude lišit s ohledem na zkušenost autora projektu a nároky, které na něho budete klást, v zásadě ale bude odrazem cen, které jako vodítko pro stanovení odměny pro architekta stanovila Česká komora architektů. Ta rovněž definovala jednotlivé úkony, které mohou být součástí smlouvy o dílo.

Celková výše honoráře se bude pohybovat mezi 6 až 13 procenty z rozpočtu stavby. Při rozpočtu 3 miliony, který dnes nepředstavuje žádný velký luxus, jde tedy řádově o 200 až 300 tisíc korun. Nejedná se o náklady, které by chtěl běžný smrtelník zaplatit bez mrknutí oka. Je třeba ale říct, že ve většině případů se jedná o investici, která se bohatě vyplatí.

Příprava zakázky (cca 1 % honoráře)

V předprojektové fázi se stanoví základní předpoklady pro provedení stavby. Architekt analyzuje prostředí stavby a stav staveniště, obstará vstupní dokumenty potřebné pro vytvoření projektu (hydrogeologický posudek, posouzení radonového rizika, kontrola vlastnických a majetkových práv a existence věcných břemen apod.) a stanoví potřebu speciálních profesí pro vypracování projektové dokumentace.

Studie stavby (cca 13 % honoráře)

Během této fáze určuje architekt/projektant návrh (studii) stavby. Vzniká tedy základní koncepce budovy a dům získává první obrysy prostřednictvím prvních hrubých nákresů a textového výkladu. Zejména při tomto kroku ovlivňuje budoucí podobu domu svými představami investor. Úkolem architekta je všechny jeho připomínky zpracovat v závislosti na technologických a prostorových parametrech stavby. V úvahu bere také finanční možnosti stavebníka.

Dokumentace pro územní a stavební řízení (cca 37 % honoráře)

Protože stavební zákon a prováděcí předpisy stanoví náležitosti, které musí projekt předkládaný stavebnímu úřadu obsahovat, aby bylo možné žádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, architekt/projektant vypracuje dokumentaci tak, aby bylo zákonu učiněno zadost. Dokumentace se skládá z textové a výkresové části a projektant obvykle přizve ke spolupráci na ní odborníky na jednotlivé součásti – např. projektanty na plynové rozvody, elektrorozvody, kanalizace apod. Součástí dohody investora se zpracovatelem dokumentace by mělo být zapracování případných připomínek stavebního úřadu během územního nebo stavebního řízení. Vhodná je také účast samotného architekta projektanta při jednání se stavebním úřadem.

Dokumentace pro provedení stavby (cca 28 % honoráře)

Projekt, který se předkládá stavebnímu úřadu, zahrnuje náležitosti stavby jen velmi rámcově a neřeší detaily provedení stavby, zejména materiálové a technologické. Proto je vhodné – zejména kvůli budoucímu jednání se stavební firmou – specifikovat použité materiály podrobně. Čím podrobněji projektant dokumentaci zpracuje, tím lépe – vyhnete se pozdějším dohadům se stavitelem o tom, jaký materiál měl ocenit v nabídce a jaký měl použít. Každou stavbu je možné rozpracovat prakticky do „posledního hřebíku“, protože podle dispozic je projektant schopen spočítat množství použitého materiálu. V této fázi rovněž projektant zapracuje připomínky úřadů a institucí (vodohospodářský odbor, stavební úřad, rozvodné společnosti apod.), které vzešly z územního a stavebního řízení.

Zadávací dokumentace a výběr stavební firmy (cca 8 % honoráře)

V rámci zadávací dokumentace se stanoví požadavky na dodavatele – přehled profesí, které se budou podílet na stavbě, harmonogram prací, další požadavky investora. Projektant může stavebníkovi navrhnout vhodné realizační firmy a účastnit se výběrového řízení. Výsledkem této fáze je text návrhu smlouvy o dílo, kterou investor podepisuje s vítěznou firmou. Pokud provedení stavby podle dokumentace, kterou projektant spolu se stavebníkem předložili stavebním firmám, umožňuje alternativní zpracování, je na architektovi/projektantovi, aby zhodnotil vhodnost použitých materiálů a technologií a posoudil je z hlediska nároků na kvalitu a rozpočet.

Autorský a technický dozor (cca 11 % honoráře)

V průběhu stavby by měl autor projektu dohlížet na jednotlivé fáze výstavby a hlídat, aby stavba probíhala v souladu s projektovou dokumentací a technologickými požadavky. Na projektantovi také je, aby zaznamenal veškeré žádoucí odchylky od dokumentace a na jejich základě vypracoval dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude sloužit jako podklad pro kolaudační řízení. Významnou rolí architekta/projektanta, kterou ho může investor pověřit, je také hlídání harmonogramu a rozpočtu.

Dokončení stavby a uvedení do užívání (cca 2 % honoráře)

Projektant by se měl účastnit předávání stavby (ať už jednotlivých profesí, pokud dům stavíte „po řemeslech“, nebo jako celku, stavíte-li na klíč) a dohlédnout nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků. Dále spolupracuje při získávání příslušných posudků (revizních zpráv) a provádění předepsaných měření a zkoušek a při komunikaci se stavebním úřadem v průběhu kolaudačního řízení.

Úkonů, které je nutné v průběhu výstavby domu provést, je hodně. Některé možná zvládnete sami, například pokud máte pevné nervy, jednání s úřady klidně můžete absolvovat sami. I v takových případech je však ruka architekta/projektanta přínosem. Jeho výhodu, jedná-li se o zkušeného profesionála, ale poznáte zejména v kvalitní přípravě projektu, který musí být ve všech ohledech zpracovaný tak, aby vyloučil veškeré pochybnosti. Vzhledem k tomu, že projektant by měl mít přehled v používaných materiálech a je schopen zhodnotit nároky stavby a zohlednit i vaše potřeby, může vám peníze, které do něho vložíte, ušetřit. Tedy lépe řečeno – dobrý architekt/projektant vám peníze, které vám naúčtuje, opravdu ušetří.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*